Nuk zbatonte lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, KLGJ masë disiplinore ndaj gjyqtarit të Vlorës, Hektor Sinanaj