Shqipëria, e rrezikuar nga fatkeqësitë natyrore. Nevojë për të edukuar brezat