“Vandalizmi i monumenteve të Francës së dikurshme” – shkëputur nga Victo Hugo